TYLKO ZAWODOWCY

Współpracujemy z najlepszymi hydraulikami w Bydgoszczy i okolicach.
Hydraulik Bydgoszcz. Usługi Pogotowie Hydrauliczne Bydgoszcz.

DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ

Korzystamy z najnowszych hydraulicznych technologii.
Hydraulik Bydgoszcz. Usługi Pogotowie Hydrauliczne Bydgoszcz.

POGOTOWIE HYDRAULICZNE

Polityka przetwarzania danych osobowych – polityka prywatności

Niniejszy dokument wskazuje cel, podstawy prawne oraz zakres przetwarzania danych osobowych, informuje o prawach przysługującym osobom, których dane są przetwarzane oraz o podmiotach, którym dane mogą być przekazywane w zakresie, o których mowa w rozdziale 4 ustawy o ochronie danych osobowych i odpowiednio rozdziale III rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Operator serwisu – HYDRAULIK BYDGOSZCZ Bernadeta Kusa z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Nowodworskiej 46/9.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 18 ust. 1 i ust.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 23 ust.1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych

3. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z poniższymi celami:

a) Realizacja usługi świadczonej drogą elektroniczną, a w szczególności – pośrednictwo w przekazywaniu zleceń od Użytkowników do Partnerów, w zakresie niezbędnym do skontaktowania Partnera z Użytkownikiem.

b) Rozliczenie usługi oraz dochodzenie roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi

c) Badanie rynku, zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę

d) Wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi

e) Udzielanie wyjaśnień organom administracji po otrzymaniu zapytań z ich strony

f) Obsługa i udzielanie informacji Użytkownikom

g) Przyjmowanie reklamacji

4. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Administratora są numery telefoniczne podane przez Użytkowników podczas składania zlecenia lub w szczególnych przypadkach, kiedy klient nie podaje numeru telefonu, są to adresy e-mail.

5. Administrator przekazuje powyższe dane osobowe zebrane podczas złożenia zlecenia przez Klienta, wyznaczonemu Partnerowi, którego dane kontaktowe widnieją na stronie Serwisu, celem umożliwienia kontaktu Partnera z Klientem, co jest niezbędne do realizacji Umowy między nimi. Niepodanie danych osobowych uniemożliwiłoby zawarcie i realizację umowy między Partnerem a Użytkownikiem.

6. Dostęp do danych mają także pracownicy Operatora serwisu, na podstawie udzielonych im pisemnie upoważnień oraz podmioty współpracujące z Operatorem w zakresie usług finansowo-księgowych, hostingowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, etc., na podstawie stosownych umów powierzenia danych.

7. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia Umowy z Partnerem.

8. Użytkownicy mają prawo wglądu, modyfikacji i usunięcia podanych przez siebie danych.

9. Operator serwisu może gromadzić w ramach Serwisu dane za pośrednictwem technologii takich jak pliki Cookies (pliki tekstowe przechowujące lokalnie dane na urządzeniu informatycznym), piksele śledzące (obrazy będące częścią kodu strony internetowej umożliwiające innym serwerom określone pomiary, np. oglądalności strony lub konwersji sprzedaży) lub obiekty udostępniane lokalnie.

10. Gromadzenie danych przy wykorzystaniu ww. technologii jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Użytkownika przy przez ustawienia przeglądarki internetowej.

11. Operator przechowuje dane przez okres maksymalnie 10 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące Użytkowników zostały zakończone i ostatecznie rozliczone lub przedawnione.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych przez Operatora serwisu.

13. Operatorowi serwisu przysługuje prawo zmiany Polityki Prywatności w każdej chwili. Nowa Polityka Prywatności zaczyna obowiązywać od chwili opublikowania jej pod adresem www.hydraulikawarie.pl/polityka-prywatnosci.

14. Użytkownicy mogą kontaktować się z Operatorem serwisu w każdym temacie związanym z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: kontakt@hydraulikawarie.pl